گنجور

عطار » منطق‌الطیر » بیان وادی توحید » حکایت پیرزنی که کاغذ زری به بوعلی داد

 

مار و کژدم در تو زیر پرده‌اند

خفته‌اند و خویشتن گم کرده‌اند

عطار نیشابوری
 

عطار » منطق‌الطیر » سی‌مرغ در پیشگاه سیمرغ » سی‌مرغ در پیشگاه سیمرغ

 

بازدانی آنچ ایشان کرده‌اند

روشنت گردد که چون خون خورده‌اند

عطار نیشابوری
 

عطار » مظهرالعجایب » بخش ۴ - در نعت اولاد مرتضی علیهم السلام که قرةالعین رسولند

 

چون بظاهر این چنین هاکرده‌اند

خویشتن را خود بدوزخ برده‌اند

عطار نیشابوری
 

عطار » مظهرالعجایب » بخش ۴ - در نعت اولاد مرتضی علیهم السلام که قرةالعین رسولند

 

جفر حیدر را عمل می‌کرده‌اند

پی با سرار لدنی برده‌اند

عطار نیشابوری
 

عطار » مظهرالعجایب » بخش ۴ - در نعت اولاد مرتضی علیهم السلام که قرةالعین رسولند

 

راه در طور شریعت برده‌اند

آنچه حق گفته است ایشان کرده‌اند

عطار نیشابوری
 

عطار » مظهرالعجایب » بخش ۷۸ - در شرح احوال خود و خواب دیدن حضرت مولی و شفا دادن او را فرماید

 

خارجی و ناصبی خود مرده‌اند

بیشک ایشان را بدوزخ برده‌اند

عطار نیشابوری
 

عطار » مصیبت نامه » بخش سی و چهارم » بخش ۳ - الحكایة و التمثیل

 

کاملان در راه خود خون خوردهاند

بندگی و حق گزاری کردهاند

عطار نیشابوری
 

عطار » اشترنامه » بخش ۴ - برآمدن بر منبر وحدت از راه دل

 

این همه بهر تو پیدا کردهاند

دایماً حیران پس این پرده اند

عطار نیشابوری
 

عطار » اشترنامه » بخش ۱۹ - حكایت

 

جان خود ایثار جوهر کردهاند

این چنین جوهر نه آسان بردهاند

عطار نیشابوری
 

عطار » اشترنامه » بخش ۲۵ - رسیدن سالك با پرده پنجم

 

هر کسی بر عقل نقلی کردهاند

لیک همچون عقل اندر پردهاند

عطار نیشابوری
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر اول » بخش ۱۰۱ - در معنی این حدیث کی اغتنموا برد الربیع الی آخره

 

راویان این را به ظاهر برده‌اند

هم بر آن صورت قناعت کرده‌اند

جلال الدین محمد مولوی
 

مولانا » مثنوی معنوی » دفتر چهارم » بخش ۷۸ - جواب گفتن مصطفی علیه‌السلام اعتراض کننده را

 

زان زنان مصر جامی خورده‌اند

دستها را شرحه شرحه کرده‌اند

جلال الدین محمد مولوی
 
 
۱
۲