گنجور

عطار » اشترنامه » بخش ۱۴ - حكایت عیسی علیه السلام با جهودان

 

در زمان برخواست او از جای خود

پس وزیر آورد زیر پای خود

عطار نیشابوری
 

عطار » اشترنامه » بخش ۲۷ - رسیدن سالك وصول با پرده ششم

 

بازگشتی جوهر اندر جای خود

پس طلب کردی همی مأوای خود

عطار نیشابوری
 

عطار » اشترنامه » بخش ۲۸ - سؤال سالك وصول از پیر

 

کل رازم فهم شد در جای خود

نیست چیزی دیگرم همتای خود

عطار نیشابوری
 

جهان ملک خاتون » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۶۷۳

 

تا دلم را کرده ای مأوای خود

من ندارم در غمت پروای خود

منّتی باشد به عید روی تو

گر کنی قربان مرا در پای خود

چشم ما بین تا به خود عاشق شوی

[...]

جهان ملک خاتون
 

نشاط اصفهانی » دیوان اشعار » مثنویات » شمارهٔ ۷

 

ور گراید سوی تمکین رای خود

کوه کی جنباندش از جای خود

نشاط اصفهانی