گنجور

عطار » منطق‌الطیر » جواب هدهد » حکایت شیخ سمعان

 

آن که داند کرد روشن را سیاه

توبه داند داد با چندین گناه

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » جواب هدهد » حکایت شیخ سمعان

 

قصه کوته می‌کنم، آن جایگاه

بودشان القصه حالی عزم راه

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » عزم راه کردن مرغان » عزم راه کردن مرغان

 

چون پدید آمد سر وادی ز راه

النفیر از آن نفر برشد به ماه

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » عزم راه کردن مرغان » تحیر بایزید

 

هاتفی گفتش که ای حیران راه

هر کسی را راه ندهد پادشاه

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » عزم راه کردن مرغان » تحیر بایزید

 

جملهٔ مرغان ز هول و بیم راه

بال و پر پرخون، برآوردند به ماه

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » عزم راه کردن مرغان » تحیر بایزید

 

چون بترسیدند آن مرغان ز راه

جمع گشتند آن همه یک جایگاه

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » عزم راه کردن مرغان » تحیر بایزید

 

پس بدو گفتند ای دانای راه

بی‌ادب نتوان شدن در پیش شاه

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » عزم راه کردن مرغان » تحیر بایزید

 

بر سر منبر شوی این جایگاه

پس بساز این قوم خود را ساز راه

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » عذر آوردن مرغان » حکایت مسعود و کودک ماهیگیر

 

دولتی تر از منی این جایگاه

زانک ماهی گیر تو شد پادشاه

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » عذر آوردن مرغان » حکایت خونیی که به بهشت رفت

 

در نهان در زیرچشم آن پیر راه

کرد درمن طرفة العینی نگاه

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » عذر آوردن مرغان » حکایت خونیی که به بهشت رفت

 

چون تو هرگز راه نشناسی ز چاه

بی عصا کش کی توانی برد راه

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » عذر آوردن مرغان » حکایت سلطان محمود و خارکن

 

لشگرش بر پیر بگرفتند راه

ره نماند آن پیر را جز پیش شاه

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » عذر آوردن مرغان » حکایت سلطان محمود و خارکن

 

آن خرک می‌راند تا نزدیک شاه

چون بدید او را، خجل شد پیر راه

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » عذر آوردن مرغان » حکایت سلطان محمود و خارکن

 

دیگری گفتش که ای پشت سپاه

ناتوانم، روی چون آرم به راه

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » عذر آوردن مرغان » حکایت دیوانه‌ای که از مگس و کیک در عذاب بود

 

چون ز ره سر تافت مرد پر گناه

کی تواند یافت قرب پادشاه

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » عذر آوردن مرغان » حکایت مرد توبه شکن

 

کرده بود آن مرد بسیاری گناه

توبه کرد از شرم، بازآمد به راه

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » عذر آوردن مرغان » حکایت زاهدی خودپسند که از مرده‌ای احتراز جست

 

چون بمرد آن مرد مفسد در گناه

گفت می‌بردند تابوتش به راه

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » عذر آوردن مرغان » گفتهٔ عباسه دربارهٔ روز رستخیز

 

عاصیان و غافلان را از گناه

رویها گردد به یک ساعت سیاه

عطار
 
 
۱
۲
۳
۴
۵
۶۰