گنجور

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » بخش ۴۹

 

خور به شادی روزگار نوبهار

می گسار اندر تکوک شاهوار

رودکی
 

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » بخش ۵۰

 

داشتی آن تاجر دولت شعار

صد قطار سار اندر زیر بار

رودکی
 

رودکی » مثنوی‌ها » ابیات به جا مانده از کلیله و دمنه و سندبادنامه » بخش ۵۱

 

مرد مزدور اندر آغازید کار

پیش او دوستان همی زد بی کیار

رودکی
 

مسعود سعد سلمان » دیوان اشعار » قصاید » شمارهٔ ۱۱۸ - هم در ثنای او

 

رأی مجلس کرد رای شهریار

پادشاه تاج بخش تاجدار

سیف دولت شاه محمود آنکه شد

مجلس او آسمان افتخار

ای خداوند خداوندان دهر

[...]

مسعود سعد سلمان
 

سنایی » دیوان اشعار » غزلیات » شمارهٔ ۱۶۱

 

زینهار ای یار ِگلرخ زینهار

بی‌گنه بر من مکن تیزی چو خار

لالهٔ خود رویم از فرقت مکن

حجرهٔ من ز اشک خون چون لاله‌زار

چون شکوفه گرد بدعهدی مگرد

[...]

سنایی
 

وطواط » ترجیعات » شمارهٔ ۲ - در مدح شروانشاه فخرالدین ابوالهیجا منوچهر بن افریدون

 

ای ز دولت دست جاهت را سوار

هیچ میدان چون تو نادیده سوار

عدل تو بفزود زینت ملک را

زینت ساعد بیفزاید سوار

حزم تو چون خاک و عزم تو چو باد

[...]

وطواط
 

قوامی رازی » دیوان اشعار » شمارهٔ ۲۴ - در مدح شخصی محمد نام و تقاضای صلتی از او

 

خواجه شغل بنده را تیمار دار

تا کمر پیشت ببندم بنده وار

وقت من خوش دار و برگم ده که من

خوشترین وقتی تو را آیم به کار

تا بود نام محمد بر سرت

[...]

قوامی رازی
 

عطار » منطق‌الطیر » فی التوحید باری تعالی جل و علا » فی التوحید باری تعالی جل و علا

 

بازبنگر نوح را غرقاب کار

تا چه برد از کافران سالی هزار

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » فی التوحید باری تعالی جل و علا » فی التوحید باری تعالی جل و علا

 

باز اسمعیل را بین سوگوار

کبش او قربان شده در کوی یار

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » فی التوحید باری تعالی جل و علا » فی التوحید باری تعالی جل و علا

 

باز عیسی را نگر کز پای دار

شد هزیمت از جهودان چند بار

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » فی التوحید باری تعالی جل و علا » فی التوحید باری تعالی جل و علا

 

نیستم نومید و هستم بی‌قرار

بوک درگیرد یکی از صد هزار

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » در نعت رسول » در نعت رسول ص

 

چون شد آن نور معظم آشکار

در سجود افتاد پیش کردگار

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » در نعت رسول » در نعت رسول ص

 

در طلب بر خود بگشت او هفت بار

هفت پرگار فلک شد آشکار

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » در نعت رسول » در نعت رسول ص

 

گشت او مبعوث تا روز شمار

از برای کل خلق روزگار

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » در نعت رسول » در نعت رسول ص

 

کرد دعوت هم به اذن کردگار

جنیان را لیلة الجن آشکار

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » در نعت رسول » در نعت رسول ص

 

دعوت حیوان چو کرد او آشکار

شاهدش بزغاله بود و سوسمار

عطار
 

عطار » منطق‌الطیر » در نعت رسول » در نعت رسول ص

 

بر میان دو کتف او خورشیدوار

داشته مهر نبوت آشکار

عطار
 
 
۱
۲
۳
۱۳۳