گنجور

نظام قاری » دیوان البسه » قصاید » شمارهٔ ۱۱ - و من نتایج افکاره

 

جامه چون درتوله است از قنطره

در کدینه گشت پاره یکسره

مفرش از جرجانی و مخفی شمار

در جهای خط و حبر محبره

لشکر موئینه را صوف بین

[...]

نظام قاری
 

نظام قاری » دیوان البسه » قصاید » شمارهٔ ۱۳ - شیخ سعدی فرماید

 

بس بگردید و بگردد روزگار

دل بدنیا در نبندد هوشیار

در جواب او

بس بپوشید و بپوشد روزگار

خلق را رخت زمستان وبهار

[...]

نظام قاری
 

نظام قاری » دیوان البسه » قطعات » شمارهٔ ۲۷

 

از رخوتم عاریت کردی طلب

(چون برم از پیش یاری آمدی)

از فراش خانه هیچم کم نبود

(گر بمن خرم نکاری آمدی)

جامه بودی مرا از صوف نیز

[...]

نظام قاری
 

نظام قاری » دیوان البسه » فردیات » شمارهٔ ۱۰

 

جامه پوشانند در بازار رخت

یکقدم درنه که بازاری خوشست

نظام قاری
 

نظام قاری » دیوان البسه » فردیات » شمارهٔ ۴۲

 

گر در آمد بقچه را زد دور باش

گفت ای خسقی زوالا دور باش

نظام قاری
 

نظام قاری » دیوان البسه » چند رساله » کتاب آرایش‌نامه

 

گر در آمد بقچه را زد دور باش

گفت ای خسقی زوالا دور باش

نظام قاری