گنجور

 
شاطرعباس صبوحی
 

فهرست شعرها به ترتیب آخر حرف قافیه گردآوری شده است. برای پیدا کردن یک شعر کافی است حرف آخر قافیهٔ آن را در نظر بگیرید تا بتوانید آن را پیدا کنید.

مثلاً برای پیدا کردن شعری که مصرع بعیاری زُلفت خویش را غافل بمخزن زن مصرع دوم یکی از بیتهای آن است باید شعرهایی را نگاه کنید که آخر حرف قافیهٔ آنها «ن» است.

دسترسی سریع به حروف

ا | د | ن

ا

مبتلا: من آن مرغم که افکندم بدام صد بلا خود را

زلف تو: چو سوخت خال تو دل، عاشقان، یکدله را

د

ناز کن: ناز کن، ناز، که نازت به جهان می‌ارزد

تعبیر خواب پریشان: آهوی چشم تو نازم که چو نخجیر کند

تصویر: مصوّر آمد و روی تو را چو ماه کشید

ن

قند لعل: ره دلرا بتا زان شوخ چشم مست رهزن زن