گنجور

 
اسیر شهرستانی

رخ تو نسخه خوبی زلاله زار گرفت

کلید گلشن حسن از کف بهار گرفت

شکسته است دلم را غم زمانه چنان

که آرزو نتواند در او قرار گرفت

 
sunny dark_mode