گنجور

 
اسیر شهرستانی

افسون غم ز خاطر من می توان گرفت

راه شکفتگی به چمن می توان گرفت

در گلشنی گداخته خاموشیت مرا

کز غنچه هم گلاب سخن می توان گرفت

دارد شهید زندگیم بی تو آسمان

خون مرا ز کشتن من می توان گرفت

 
 
 
sunny dark_mode