گنجور

 
سنایی غزنوی
 

به پسر شیخ گوکانی گفت

که ترا بهر کارهای نهفت

اندرین کوچه خانه‌ای باید

گر کلیدان به چپ بود شاید

ساز پیرایه در ره تجرید

هم سر از شرع و هم سر از توحید

اندرین منزل عنا و ضرر

چون مسافر درآی و زود گذر

بر درِ بوستان الاالله

برکش و نیست کن قبا و کلاه

نیست شود تا همو دهد به صواب

لمن‌الملک را سؤال و جواب