گنجور

 
سنایی

چون من به خودی نیامدم روز نخست

گر غم خورم از بهر شدن ناید چست

هر چند رهی اسیر در قبضهٔ توست

زین آمد و شد رضای تو باید جست

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode