گنجور

 
سنایی

دستی که حمایل تو بودی پیوست

پایی که مرا نزد تو آوردی مست

زان دست به جز بند ندارم بر پای

زان پای به جز باد ندارم در دست

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode