گنجور

 
سنایی

ای چون گل نوشکفته برطرف چمن

گلبوی شود ز نام تو کام و دهن

گر گل بر خار باشد ای سیمین تن

چون گل بر تست خار بر دیدهٔ من

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode