گنجور

 
عنصری بلخی
 

سیب و گل و سیم دارد آن دلبر من

سیبش ز نخ و گل دو رخ و سیمش تن

بنگر برخ و دو زلف آن سیم ذقن

تا لاله بخروار بری ، مشک بمن