گنجور

 
صامت بروجردی

ای نور چشم پادشه بی سرالسلام

شبه رسول و زاده پیغمبر السلام

نو رسته نخل باغ شه لافتی علی

سبط نبی جناب علی اکبر السلام

آرام جان فاطمه و زینب و حسین

شبل یگانه و خلف حیدرالسلام

صحب امیدواری لیلای غم نصیب

قربان راه دین ببر داورالسلام

اندر منای قرب خداوند لم یزل

تو چون ذبیح و مادر تو هاجرالسلام

در خانه کربلا شده همخوابه حسین

حلق بریده تا به صف محشرالسلام

داغ عزای خویش نهادی تو تا به حشر

در قلب جن و انس و ملک یکسرالسلام

بهر نثار جان تو کاش آمدی برون

جان جهانیان همه از پیکر السلام

(صامت) به ماتم تو شب و روز در جهان

دارد دل شکسته و چشم تر السلام