گنجور

 
صغیر اصفهانی

در جهان امری که بیرونست از تقدیر چیست

وانچه تقدیر است در تغییر آن تدبیر چیست

ای که دام خلق می سازی نماز خویش را

پیش خیر الماکرین این حیله و تزویر چیست

خواجه داند جمله قرآنرا بجز لفظ زکوه

مات و حیران مانده کاین یک صرف را تفسیر چیست

دم مبند از ناله تا تأثیر آن بینی مگوی

حاصلم زین ناله و افغان بی تأثیر چیست

مرگ آید ناگهانی ای به هر کاری عجول

این همه در کار تو به علت تأثیر چیست

قول الناس نیامم کرده بس حالت پریش

کاینهمه خواب پریشان مرا تعبیر چیست

چون صغیر از مهر حیدر کن مس قلبت طلا

تا بدانی در حقیقت معنی اکسیر چیست

 
sunny dark_mode