گنجور

 
صغیر اصفهانی

شد سر هویت بجهان جلوه گر امروز

روشن شد از انوار رخش بحر و بر امروز

آن اختر تابنده درخشید که تابید

از خاک درش نور بشمس و قمر امروز

حق را گهری بود به گنجینه رحمت

بر عالمیان کرد عطا آن گهر امروز

زین رتبه که شد مولد آن فخر رسولان

بر عرش برین گشت زمین مفتخر امروز

از آیت با میمنت نصر من الله

افراشته شد رایت فتح و ظفر امروز

آن شاهد غیبی که ز هر دیده نهان بود

پیدا شد از این آینه پا تا بسر امروز

آنکو بودش آگهی از سر حقیقت

بی‌پرده حقش جلوه کند در نظر امروز

ناسوتی و لاهوتی از این مژده بوجدند

پر شد ز شعف عالم زیر و زبر امروز

زان گشت بشر اشرف مخلوق که ظاهر

گردید در این سلسله خیرالبشر امروز

رخ داد در اقطار جهان ز آمدن وی

آثار و غرائب بدر از حد و مر امروز

باز است بشرحش دهن طاق مدائن

ز انشب بخردمند رساند خبر امروز

در فارس ز میلاد شه یثرب و بطحا

خاموش شد آتشکده پرشرر امروز

بس کاهن و ساحر که از این مرحله بستند

بار سفر خویش بسوی سقر امروز

خواهد صله بسیار صغیر از شه لولاک

با اینکه بود چامه او مختصر امروز