گنجور

 
صفی علیشاه

بما عید مولود شاهی مبارک

که بر ممکنات است مولا و مالک

علی ولی پیشوای خلایق

دلیل رسل رهنمای ملایک

رساننده عارفان بر مقاصد

رهاننده رهروان از مهالک

نه با او کس اندر کلامی مشابه

نه با او کس اندر مقامی مشارک

قضا گاه عزمش بطوف از تواضع

زمین روز رزمش بخوف از بلارک

نبودش یکی مرد اندر مقابل

ندیدش کسی پشت اندر معارک

برون از هر آنچ آید اندر تصور

فزون از هر آنچ آید اندر مدارک

هر آنکس که برداشت از مهر او دل

بجا باشد ار گشت مردود و هالک

در ایجاد برهان کل خلایق

بارشاد میزان کل مسالک

ز مانند بودن بشیئی و شخصی

وجودش مقدس نمودش کذلک

بدفع بلیات مشکل گشائی

پناه اقالیم و غوث ممالک

الا ای خداوند ذوالعفوذ والعز

که بر تست از حقتعالی تبارک

همه عاجز از درک ذات و صفاتت

چه اقطاب و اصل چه اعراف سالک

توئی مقصد از کعبه بر خاکساران

ببخش ار قصوری شد اندر مناسک

خرابات عشقت صفی راست منزل

بس است این مقام از بهشت و ارائک

اگر وصف و حالیست در من منافی

مدد کن که باشم از آن جمله تارک

 
جدول قرآن کریم