گنجور

 
صفی علیشاه

دگر یاقوته الحمرا کدام است

مراد از نفس کلی در کلام است

چو نورانیتش ممزوج ظلمت

شد از حیث تعلق با طبیعت

تعلق یافت با جسم و کدر شد

ز بیرنگی برنگی منغمر شد

بعکس دره البیضا که لایق

بود تعبیرش از عقل مفارق

 
sunny dark_mode