گنجور

 
صفی علیشاه

هیولی باشد آن شیئ که صورت

ازو ظاهر شود در وقت نسبت

بدون صورتش شیئیتی نیست

بشیئش جز بصورت نسبتی نیست

بود آن ماده یعنی که هر شیئی

کند بیشک قبول صورت از وی

هر آن شیئی بود قبل از نمودش

مر اورا رتبه‌ئی کآرد ببودش

هیولی گوید آنرا مرد عارف

که از سر صور گردیده واقف

ندارد حاجت شرح و بیانی

بفهم آنرا تو خود گر نکته‌دانی

 
sunny dark_mode