گنجور

 
صفی علیشاه

هوا جم واردات ناگهانیست

بدل از قوه وقت آن نشانیست

ورودش را بدل نبود قراری

رسد دون عمل یا اختیاری

شده اندر بوادر ز او اشارت

نباشد فرض تکرار عبارت

 
sunny dark_mode