گنجور

 
صفی علیشاه

زانیت بگویم و ز جهاتش

بود نسبت بواجب عین ذاتش

که صرف ذات‌اللهیت است او

وجود محض بی‌ماهیت است او

ولی در ذات ممکن بر خلافست

خود انیت بذات او مضافست

در انیت تحقق گو به نیت

وجود عینی است از حیث رتبت

 
sunny dark_mode