گنجور

 
صفی علیشاه

دگر هم زاولیا عبدالخبیر است

که ز اشیاء آگه از لطف ضمیر است

ز هر چیزی حق او را مطلع کرد

حجاب از چشم قلبش مرتفع کرد

ز قبل و بعد هر شیئی خبر یافت

ز سر و جهر او علم و اثر یافت

خود این باشد دلیل از کشف اعیان

حقایق چون در اعیانست یکسان

در اعیان شد عیان شیئیت شیی

بود ثابت در آن عینیت وی

بر اعیان باشد اسماء را تعلق

مبین گشت در بحرالحقایق

بود عبدالخبیر آنکس که این اسم

شود زو جلوه‌گر در عالم جسم

 
sunny dark_mode