گنجور

 
صفی علیشاه

گرت اندیشه‌ام الکتاب است

نخستین عقل اندر هر خطاب است

در او ثبت است احوال خلایق

ز اول تا به آخر با دقایق

ز ایجاد و قبول و فعل و آثار

ز اصل و فرع و خیر و شر و مقدار

بمانند رقوم اندر صحایف

در او ثبت‌اند اشیاء بر مرادف

مسمی بر کتاب اندر کلامست

چو نزدیک آن بفهم خاص و عامست

در آن حضرت نمود و بود اشیاء

ز جز و کل بترتیب است پیدا

بنور آفتاب عقل اول

حقایق جمله معلوم و مسجل

 
sunny dark_mode