گنجور

 
صفی علیشاه

امامان قطب را همچون دو دستند

که در جنبین او پیوسته هستند

یکی کان بریمین است او بملکوت

بود ناظر دگر پر ملک ناسوت

خود این کوناظر ملک است اعلاست

از آن دیگر که بر ملکوت بیناست

خلیفه قطب این باشد به تعیین

بنزد اهل ذوق از روی تمکین

 
sunny dark_mode