گنجور

 
صفی علیشاه

یکی از اصطلاحات اصطلام است

که آنرا گر وله گوئی بنام است

وله بر هیمنه معنا قریب است

کزان پس هیمنه بر دل نصیب است

هیمان گر بدل گردید غالب

شود درویش از کونین غایب

نماید هر دو عالم را فراموش

شود از قیل و قال خلق خاموش

 
sunny dark_mode