گنجور

 
صائب تبریزی
 

چون توان قانع به پیغام از لب دلبر شدن؟

با دهان خشک نتوان از لب کوثر شدن

حاصل نزدیکی سیمین بران دل خوردن است

رشته از گوهر ندارد بهره جز لاغر شدن

گوشه گیری می کند ناقص عیاران را تمام

بی صدف صورت نبندد قطره را گوهر شدن

پیروان از پیشرو دارند پیش رو سپر

سینه می باید به تیغ افشرد در رهبر شدن

پای طاوس از سر طاوس رعنایی نبرد

نخوت آتش نگردد کم به خاکستر شدن

نقد خود را بر امید نسیه باطل کردن است

پش دونان با رخ زرین برای زر شدن

تا کی از اقبال دنیای خسیس افروختن؟

چند چون آتش زهر خاری زبان آور شدن؟

گوشه گیر از مردمان صائب که جز درگاه حق

با قد خم نیست لایق حلقه هر در شدن