گنجور

 
صائب تبریزی
 

اگر بی پرده در گلزار افغان ساز می کردم

زر گل را سپند شعله آواز می کردم

نکردم روترش از سرزنش در عاشقی هرگز

زبان چون شمع دایم در دهان گاز می کردم

کنون از سایه خود می کنم وحشت خوش آن جرات

که پیش پای شاهین سینه پاانداز می کردم

نبود از بیقراری ناله من در دل آتش

که دورافتادگان را چون سپند آواز می کردم

چو ماه نو به زیر تیغ در نشو و نما بودم

به ناخن تا گره از کار مردم باز می کردم

ز هر خاک سیه فیض جواهر سرمه می بردم

در آن فرصت که من آیینه را پرداز می کردم

کنون نی می کند در ناخنم مخمل خوشاروزی

که بر روی زمین خشک خواب ناز می کردم

نمی گردید دامنگیر من گر ناله بلبل

سبک چون رنگ ازین بستانسرا پرواز می کردم

اگر ذوق گرفتاری نمی شد خضر راه من

به امید چه من از آشیان پرواز می کردم

نمی آمد اگر صائب به دستم دامن شبها

من عاجز به دامان که دست انداز می کردم