گنجور

 
ادیب صابر
 

ای وزیر شاه عالم، ای نصیر دین حق

عقل را کلکت نصیر و علم را رایت وزیر

در مثال امر جزمت نصرت اسلام و شرع

در صریر سیر کلکت حرمت تاج و سریر

گر بدیدی حل و عقد و قبض و بسط تو رسول

جز به نام تو نکردی خطبه روز غدیر

چون ثنا خوانم مرا نام تو آید در زبان

چون دعا گویم مرا ذکر تو روید در ضمیر

هم مغیث دولتی و هم مجیر امتی

وز تو دولت را و نعمت را نمی باشد گزیر

سخت محرومم درین دولت اغثنی یا مغیث

صعب رنجورم در این امت اجرنی یا مجیر

حاجتی دارم به ادراری که فرمایی مرا

اندراین حاجت مرا وقت اجابت دست گیر