گنجور

 
ادیب صابر
 

پیک دو زلف دلبری ای باد صبحدم

زان با نسیم عنبری ای باد صبحدم

بر مشک تاب داده دلبر گذشته ای

زان دلربای و دلبری ای باد صبحدم

بر حلقه معطر مشکین گذشته ای

چون مشک از آن معطری ای باد صبحدم

در تن لطافت تو مرا جان نو نهاد

گویی که جان دیگری ای باد صبحدم

پرورده نسیم سر زلف دلبری

زین روی روح پروری ای باد صبحدم

خوش گشت با نسیم توام عمر و عاشقی

کز عمر و عشق خوشتری ای باد صبحدم

عهدست با منت که سلامم بری به دوست

هان تا ز عهد نگذری ای باد صبحدم