گنجور

 
ادیب صابر
 

ای دو لب تو ز شهد خوشتر

زندان توام ز مهد خوشتر

بدخو مشو و تبه مکن عهد

خوی خوش و حسن عهد خوشتر

گر وصل تو را به جهد یابم

کاری نبود ز جهد خوشتر

ور شهد خوش است گو همی باش

بوس تو مرا ز شهد خوشتر