گنجور

 
سعدی

کَسان که تلخیِ حاجت نیازمودَستَند

تُرُش کنند و بِتابند روی از اهلِ سؤال

تو را که می‌شنوی، طاقتِ شنیدن نیست

قیاس کُن که دَرو خود چگونه باشد حال؟

 
sunny dark_mode