گنجور

 
سعدی

حدیث وقف به جایی رسید در شیراز

که نیست جز سلس البول را در او ادرار

فقیه گرسنه تحصیل چون تواند کرد

مگر به روز گدایی کند، به شب تکرار

 
sunny dark_mode