گنجور

 
سعدی

جان در حمایت یک دم است و دنیا وجودی میان دو عدم.

دین به دنیا فروشان خرند، یوسف بفروشند تا چه خرند؟!

اَلَم اَعهَد اِلَیکُم یا بَنی آدَمَ اَن لاتَعبُدوا الشَّیطانَ؟

به قول دشمن پیمان دوست بشکستی

ببین که از که بریدی و با که پیوستی

 
sunny dark_mode