گنجور

 
سعدی

چون صورت خویشتن در آیینه بدید

وان کام و دهان و لب و دندان لذیذ

می‌گفت چنانکه می‌توانست شنید

بس جان به لب آمد که بدین لب نرسید

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode