گنجور

 
ابوالفرج رونی
 

همای خلعت عالی فکند سایه بر آن

که آفتاب نماید ز رأی او سایه

عمید دولت ابونصر پارسی که خدا

دهد به اختر دولت ز اخترش مایه

سپهر قالب معراج و همتش به بسود

شمرد خویشتن از وی فروترین مایه

همیشه تا چو عروسان شاه طاووسان

به جلوه گاه درآیند غرق پیرایه

بقاش خواهم و اندر بقا بر او لازال

جهان به مهر چو بر طفل مهربان دایه