گنجور

 
رشحه
 

ز دوری تو دو چشمم چو رود جیحون است

شوم فدای تو، احوال چشم تو چون است