گنجور

 
اوحدی

شماره ۱ - در آرزوی کعبه و زیارت مرقد رسول: هوس کعبه و آن منزل و آنجاست مرا - آرزوی حرم مکه و بطحاست مرا

شماره ۲ - وله ایضا: هر شبی تا به سحر زار بگریم ز غمت - اندکی خسبم و بسیار بگریم ز غمت