گنجور

 
اوحدی

در کارگه غیب چو نقاش نخست

جویندهٔ نقش خویشتن را می‌جست

بر لوح وجود نقشها بست و در آن

چون روشن گشت نقش آن جزو بشست

 
نسک‌بان: جستجو در متن سی‌هزار کتاب فارسی
sunny dark_mode