گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
اوحدالدین کرمانی

شماره ۱ - نسخه معجون اسقف: تربد فلفل سیاه قاقله سمقونیا

شماره ۲ - در رثای شروانشاه اخستان: جمیع الناس غمگین که شروان شاههم مرده است

شماره ۳: مهتری باش و هرچه خواهی کن

شماره ۴: جانا به جز از یاد تو در سر هوسم نیست

شماره ۵: اگر به حضرت عالی نمی شوم چاکر

شماره ۶: بر زمین آن درخت چیست که او

شماره ۷: به شرط آنکه هر کاو مست گردد

شماره ۸: عنقاء مغر بست درین دور خرمی

شماره ۹: ما تو را حرمتی اگر داریم

شماره ۱۰: به شب چندان خور ای جان باده ناب