گنجور

 
اوحدالدین کرمانی

دلداری کن اگر دلی داری تو

هر دل که به تو رسد نگه داری تو

صد سال اگر طواف آن کعبه کنی

زان به نبود دلی به دست آری تو

 
 
 
sunny dark_mode