گنجور

 
عرفی شیرازی
 

بهشت خاص شما زاهدان نماز کنید

درون روید بفردوس و در فراز کنید

فساد صحبت ناجنس در مقام خود است

پس از مصاحب ناجنس احتراز کنید

ز زیر جلوه هستی نیاز می بارد

بجلوه گاه عدم در شوید و باز کنید

نه جای خواب و خموشی است صیدگاه جهان

حدیث واقعه کبک و شاهباز کنید

مصاحب غم عرفی شوید اگر خواهید

که استماع سخنهای جان گداز کنید