گنجور

 
عرفی شیرازی
 

ای عشق خوش تهیه لذات کرده

طوطی سدره وقف خرابات کرده

نازم ببازی تو که در عرصه قریب

منصوبه نچیده مرامات کرده

صوفی بگفته صیغه توحید باطل است

یعنی که در معامله ذات کرده

زاهد بیا که کفر تو ثابت کنم که تو

کفر مرا بدین خود اثبات کرده

عرفی دگر بطور تمنا مرو ببین

کامشب چها بجان مناجات کرده