گنجور

 
عرفی شیرازی
 

هرگز نگشایم در دکان غم دل

وانگه که دکان باز کنم کم نفروشم

زان اهل نفاقم نه پسندند که هرگز

قول غلط و فعل مسلم نفروشم

عرفی دل آباد بیکجو نخرد عشق

من هم دل ویران بدو عالم نفروشم