گنجور

 
نورعلیشاه

ساقی ز روی دختر زر پرده باز کرد

آهنگ عیش با صنم پرده باز کرد

مینای حسن پربودش از شراب ناز

چندانکه می بساغر اهل نیاز کرد

مطرب بدل نوازی عشاق بینوا

هر دم نوای دلکشی از پرده ساز کرد

صوفی که نقص باده همی گفت بر دوام

گردن بسوی جام چه مینا دراز کرد

راز نهانیش نکند چرخ برملا

هر کس که پرده داری ارباب راز کرد

سلطان غزنوی که هزاران غلام داشت

عشقش بروی هندوی خال ایاز کرد

جانهای پاک خاک شدش در ره نیاز

هرسو که سرو ناز من آغاز ناز کرد

آمد شبی بکلبه احزان ما شهی

ما را زیمن مقدم خود سرفراز کرد

نور علی که مهر سپهر حقیقت است

مستغنیم ز پرتو شمع مجاز کرد