گنجور

 
حکیم نزاری

به بوسه ای چه شود گر مضایقت نکنی

چو گویمت که بده قصد دادنت نکنی

کرامت است اگر بر هلاک من صبری

به کار داری و چندین مبالغت نکنی

چرا به یک دو سخن التفات ننمایی

چرا به یک دو قدح می مواقفت نکنی

سرد اگرچه فرو ناید و دلت باشد

به ما ولی چه شود گر موافقت نکنی

جفا و جور و ستم می کنی و شاید اگر

بر این سه قاعد ی بد مداومت نکنی

کم از جواب سلامی بدین قدر نسزد

که با نزاریِ مسکین معاونت نکنی

 
sunny dark_mode