گنجور

 
نیر تبریزی

ایسر مه سای چشم بتان خاکراه تو

صد حلقه دل بحلقۀ زلف سیاه تو

گر در سر است قتل جهانیت باک نیست

بر پای خود کشم بقیامت گناه تو