گنجور

 
عمادالدین نسیمی
 

هیچ می‌دانی که عالم از کجاست؟

یا ظهور نقش آدم از کجاست؟

یا حروف اسم اعظم در عدد

چند باشد یا خود اعظم از کجاست؟

گنج دانش را طلسم محکم است

این طلسم گنج محکم از کجاست؟

آن دمی کز وی مسیحا مرده را

زنده گردانید آن دم از کجاست؟

خاتم ملک سلیمانی ز چیست؟

حکم تسخیر است خاتم از کجاست؟

چیست اصل فکرهای مختلف

وین خیالات دمادم از کجاست؟

آن یکی اندوهگین دانی ز چیست؟

وین یکی پیوسته خرم از کجاست؟

ای نسیمی ز آنچه میدانی بگوی

کاین یکی بیش آن یکی کم از کجاست؟