گنجور

 
مشتاق اصفهانی

داغ غمت از افسر ادهم خوشتر

نقش قدمت ز خاتم جم خوشتر

در گوشه غم خوشم بیاد تو که هست

این گوشه مرا ز هر دو عالم خوشتر

 
sunny dark_mode