گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
مشتاق اصفهانی

شمارهٔ ۱: چند از ستم فلک درین باغ خراب

شمارهٔ ۲: ای عالم نم عطای روز افزونت

شمارهٔ ۳: گیرم که کسی به مال و زر قارون شد

شمارهٔ ۴: گر نرد فسون بمن نبازی چه شود

شمارهٔ ۵: مائیم بهم نشسته یاری دو سه مست

شمارهٔ ۶: نوروز رسید و باز در طرف چمن

شمارهٔ ۷: زان سرو سهی که با رقیبان پلشت

شمارهٔ ۸ - ماده تاریخ: زین غمکده ناگهان محمد هاشم