گنجور

برای پیشنهاد تصاویر مرتبط با اشعار لازم است ابتدا با نام کاربری خود وارد گنجور شوید.

ورود به گنجور

 
نصرالله منشی

بخش ۱ - باب پادشاه و فنزه: رای گفت برهمن را: شنودم مثل کسی که دشمنان غالب و ...

بخش ۲ - حکایت مرغ پادشاه: آورده‌اند که ملکی بود او را ابن مدین خواندندی، ...

بخش ۳: ملک گفت: از جانبین ابتدا و جوانی رفت فاکنون نه ما ...

بخش ۴: ملک گفت: اگر آن از جهت تو بر سبیل ابتدا رفتی تحرز ...

بخش ۵: ملک گفت: کریم الیف را در سوز فراق نیفگند و بهر ...

بخش ۶: ملک گفت: هیچ کس بر نفع و ضر در حق کسی بی خواست ...

بخش ۷: ملک گفت: چه خبر تواند بود در آن کس که از سهوهای ...